Õppetöö

Õppetöö korraldusRakvere Reaalkooli õppetöö on korraldatud järgmiselt:

 • Õppetöö toimub Eesti põhihariduse riikliku õppekava ja selle põhjal koostatud kooli õppekava alusel. 
 • Õppeaasta jaotub kolmeks 12-nädalaseks trimestriks.

2023/2024. õppeaastal:

I trimester 01.09 - 26.11

II trimester 27.11 - 10.03 

III trimester 11.03 - kooli lôpp

 

 • Koolikeskkonna kujundamisel ning üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendina käsitletakse järgmisi läbivaid teemasid:  elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus. 

Läbivad teemad on aineülesed. 

 • III kooliastmes korraldatakse  õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö koostatakse 8. klassis individuaalse või rühmatööna projektõppe kursusel;
 • Rakvere Reaalkooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord on sätestatud kooli hindamisjuhendis;
 • Rakvere Reaalkooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt rahuldavad, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele ja matemaatika eksami ning ühe eksami omal valikul;
 • Kooli tugisüsteemid toetavad iga lapse võimetekohast õppimist, sotsiaalsete probleemide varajast märkamist ning kiiret sekkumist. 

 

Rakvere Reaalkooli põhikooli õppekava terviktekst on kättesaadav SIIN

Rakvere Reaalkooli õppetöö on korraldatud järgmiselt:

 • Õppetöö toimub Eesti põhihariduse riikliku õppekava ja selle põhjal koostatud kooli õppekava alusel. 
 • Õppeaasta jaotub kolmeks 12-nädalaseks trimestriks.

2023/2024. õppeaastal:

I trimester 01.09 - 26.11

II trimester 27.11 - 10.03 

III trimester 11.03 - kooli lôpp

 

 • Koolikeskkonna kujundamisel ning üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendina käsitletakse järgmisi läbivaid teemasid:  elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus. 

Läbivad teemad on aineülesed. 

 • III kooliastmes korraldatakse  õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö koostatakse 8. klassis individuaalse või rühmatööna projektõppe kursusel;
 • Rakvere Reaalkooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord on sätestatud kooli hindamisjuhendis;
 • Rakvere Reaalkooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt rahuldavad, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele ja matemaatika eksami ning ühe eksami omal valikul;
 • Kooli tugisüsteemid toetavad iga lapse võimetekohast õppimist, sotsiaalsete probleemide varajast märkamist ning kiiret sekkumist. 

 

Rakvere Reaalkooli põhikooli õppekava terviktekst on kättesaadav SIIN